Om kurset

Velkommen til hoveduddannelseskurset MDT

Kursus indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi

Tildeling af kursuspladser

Kurset er placeret i hoveduddannelsens 5. år. Alle registrerede kursister i Klinisk Onkologi tilmeldes af Hovedkursusleder. Se kursuskalenderen
Kursister indkaldes til kursus af delkursusleder. Bemærk at indkaldelsen stiles til den email-adresse som kursisten har oplyst ved ansættelse i H-stilling.

Varighed

Kurset er på 16 timer fordelt på tre dage onsdag til fredag  i uge 50

Organisation

Kurset foregår på Aalborg Universitetshospital. Der vil blive serveret formiddagskaffe med rundstykker, sandwich og vand til frokost og kaffe, kage, frugt, vand om eftermiddagen. Kursisterne skal selv sørge for indkvartering. Af hensyn til tilrejsende vil vi på førstedagen starte klokken 10.00 og slutte på slutdagen klokken ca. 12.00.

Rationale, formål og læringsmål

Multi-Disciplinære teamkonferencer (MDT) er omdrejningspunktet for dansk kræftbehandling og sikrer at behandlingstilbud er på højeste evidensbaserede niveau. Det er erfaringen at MDT-konferencerne som uddannelsesrum ikke udnyttes optimalt i den kliniske hverdag. Der er derfor behov for at supplere den kliniske uddannelse med et kursus. Formålet er således at understøtte uddannelseslægers mulighed for at erhverve sig kompetencer i varetagelse af MDT-konferencer. Kurset er et supplement til opnåelse af kompetence nr. 32 i målbeskrivelsen.

Indhold

Kurset tager afsæt i DMCG’s vejledning til afholdelse af MDT-konferencer. Der bliver således undervist i konferencens infrastruktur, organisation og logistik samt konferencens evidensgrundlag. Hovedparten af kurset baseres på gruppearbejde, øvelser og opgaver i simulerede konferencer således at der opnås størst mulig læring der umiddelbart efterfølgende kan omsættes til praksis. I kurset indgår også øvelser i forberedelse og oplægsskrivning samt undervisning i opfølgning på MDT-konferencer.

Materiale og forberedelse

DMCG’s vejledning til afholdelse af MDT-konferencer, se under Litteraturliste. Det forventes at kursisterne har orienteret sig i vejledningen. Kursisterne forventes også at have nogen erfaring i at deltage i MDT-konferencer. Dette vil for de flestes vedkommende være naturligt. I modsat fald bør man arrangere i sit klinikophold at deltage i 2-3 MDT-konferencer inden kursusstart. Se program og kursusmateriale

Metoder

Undervisningen vil veksle mellem foredrag, praktiske øvelser, gruppearbejde og diskussion. Det forventes at kursisten deltager aktivt og er vokal.

Evaluering af kurset

Deltagerne evaluerer kurset og de enkelte lektioner mundtligt og skriftligt.

Kursusledelse

Laurids Østergaard Poulsen og Camilla Qvortrup

Undervisere

Læger med ekspertise indenfor de relevante områder.

Litteraturliste

DMCG’s vejledning til afholdelse af MDT-konferencer