Ansøgning til hoveduddannelsesstilling

Om ansøgning

Det er regionerne, der de 3 videreuddannelsesregioners sekretariater ansætter hoveduddannelseslæger

Til ansøgningen

Der ønskes en kort beskrivelse af din personlige profil delt i op i hver af de syv lægelige roller som beskrevet i målbeskrivelsen for klinisk onkologi. Det kan være svært at holde rollerne helt adskilte og en vis overlapning er tilladelig. Du prioriterer hvor meget du vil skrive til hver rolle og spørgsmål. Alle bør besvares.

1. Motiveret ansøgning efter de 7 lægeroller, ansøgningen bør ikke overstige én A4 side.

2. Curriculum Vitae

3. Læger, som på ansøgningstidspunktet ikke har gennemført i-stilling skal fremsende denne attest.

4. Dokumentation for
      1. Ret til selvstændigt virke
      2. Påberåbte kvalifikationer; faglige, pædagogiske, videnskabelige mm.
      3. Arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere
      4. Du bedes angive mindst én reference fra et ophold på onkologisk afdeling. Hvis ansættelsesudvalget har kontaktet referencen vil du få et referat af samtalen.

Det gamle pointsystemet erstattes af faglig profil og ansættelsessamtaler (se nedenfor)

Der skal sendes ét sæt ansøgninger til hver region, hvor der eventuelt søges stilling. Vær opmærksom på at der kan være forskellige datoer for opslag, ansøgningsfrist og samtale i hver af de tre regioner. Alle ansøgere, der er kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet vurderes, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
Afslag på ansættelse vil indeholde en karrierevejledende begrundelse.


Til ansættelsessamtalen

Der vil blive gennemført en obligatorisk ansættelsessamtale formet som et kompetencebaseret og struktureret interview, hvor kandidatens evner vurderes i forhold til et antal specifikke kompetencer.
Et antal af de kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale. Samtalen giver mulighed for en grundigere præsentation af ansøgeren for dermed at sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansættelsesudvalg og ansøger.

Kompetenceprofilen er tænkt som en hjælp til ansøgeren i udarbejdelsen af en struktureret ansøgning om hoveduddannelsesforløb. I skemaet angives forslag til dokumentation for opnåelse af kompetencer inden for de 7 roller. Det er ikke nogen fuldstændig liste, der kan være andre kvalifikationer og erfaringer, der vil kunne anvendes som dokumentation for opnåelse af kompetence.
Det vil være ansættelsesudvalgets afgørelse, om man kan acceptere en given kompetence opfyldt.


Hvis du ikke bliver tilbudt en H-stilling i Klinisk Onkologi, vil du efter samtalen modtage et tilbud om karrierevejledning
Du finder samtaleark med vejledede spørgsmål her 
Du finder generelle holdninger vedr. evaluering af ansættelsessamtalen her

 

Faglig profil

Klinisk onkologi er bredt speciale, hvor lægen har speciel viden, forståelse og ekspertise inden for diagnostik og behandling af patienter med kræftsygdomme. Det indebærer indgående kendskab til epidemiologiske og patofysiologiske forhold ved neoplasi, de onkologiske behandlingsmodaliteter og deres virkningsmekanismer.

Behandlinger inkluderer kemoterapi, stråleterapi, immunterapi, biologisk targeterede stoffer og endokrint virkende lægemidler. Herudover er der lindrende og understøttende behandling.
Specialet er udelukkende sygehusbaseret og tilbyder helt overvejende ambulante patientforløb.

Klinisk onkologi indeholder både medicinsk onkologi og radioterapi. I nogle lande er disse specialer selvstændige og der er hæmatologi ofte en del af medicinsk onkologi. Selv indenfor Europa og Norden er der store forskelle i organiseringen. I Sverige, Norge og Finland kan gynækologer og lungemedicinere stå for medicinsk onkologisk behandling af hhv. gynækologiske og pulmonale neoplasmer. Alle dele af den kliniske onkologi har udviklet sig rivende de senere år, hvilket har medført forbedret diagnostik, flere behandlingsmuligheder samt, at flere patientgrupper kan tilbydes behandling.

Faget stiller store krav til lægerne om ihærdige selvstudier, en aktiv akademisk tilgang til det daglige arbejde og egen forskningsindsats. Den enkelte kliniske onkolog skal kunne anbefale, ordinere/udføre og supervisere kræftbehandling. Kliniske onkologer skal også selvstændigt kunne vurdere de nyeste forskningsresultater og implementere relevante behandlinger i Danmark efter højeste internationale standard.
Faglig profil
Ved vurdering af ansøgere prioriteres klinisk erfaring fra ansættelser i specialet eller i tilgrænsende specialer, ligesom dokumenteret interesse for forskning vægtes højt.


Følgende personlige kvalifikationer (samarbejder, leder/administrator og organisator, professionel) angiver kompetencer, der er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Klinisk Onkologi:

• Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring
• Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt
• Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb

Følgende faglige kvalifikationer (medicinsk ekspert/lægefaglig) er hensigtsmæssige:
• Erfaring fra specialet – gerne ved studieophold internationalt
• Erfaring fra andre relevante kliniske og parakliniske specialer
• Deltagelse i relevante faglige møder

Følgende formidlingskvalifikationer (akademiker/forsker og underviser, sundhedsfremmer) er ønskelige:
• Praktisk undervisningserfaring i sundhedsfremmende adfærd
• Faglig undervisningserfaring

Følgende videnskabelige kvalifikationer (akademiker/forsker og underviser) vægtes:
• Gennemført og publiceret videnskabeligt projekt, Ph.d. eller disputatsarbejde, gerne med onkologisk relevans
• Publicerede videnskabelige artikler (peer reviewed

Opslag af H-stillinger
Der er opslag til hoveduddannelsesstillinger 2 gange årligt med ansættelsesstart 1. maj og 1. november
Stillingsopslag vil være tilgængelig på de 3 Videreuddannelsesregioners sekretariaters hjemmesider

Du finder opslag i Videreuddannelses Region Nord her
Du finder opslag i Videreuddannelses Region Syd her
Du finder opslag i Videreuddannelses Region Øst her