Om kurset

Velkommen til hoveduddannelseskurset STRÅLETERAPI

Kursus indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi

Tildeling af kursuspladser

Kurset er placeret i hoveduddannelsens 3. år. Alle registrerede kursister i Klinisk Onkologi tilmeldes af Hovedkursusleder. Du finder kursuskalenderen her (link til kursus kalenderen i Om H-kurser).
Kursister indkaldes til kursus af delkursusleder. Bemærk at indkaldelsen stiles til den email-adresse som kursisten har oplyst ved ansættelse i H-stilling.

Varighed

Kurset er på 88 timer fordelt på tre moduler af én uges varighed i hhv. uge 2, 6 og 10, mandag
til fredag. Kurset består af 3 integrerede delelementer:

  • Strålebiologi (4 kursusdage)
  • Strålefysik (6 kursusdage)
  • Klinisk stråleonkologi (5 kursusdage)

Organisation

Kurset foregår i Læringscentret, Aarhus Universitetshospital (AUH) i Skejby, lokale B101-110. Indgang B2 er den nærmeste indgang. Der vil blive serveret formiddagskaffe med rundstykker, sandwich og vand til frokost og kaffe, kage, vand om eftermiddagen. Kursisterne skal selv sørge for indkvartering. Man må påregne, at kurset strækker sig fra ca. 8.15 – 16.00 de fleste dage. Af hensyn til tilrejsende vil vi på førstedagene starte klokken 10.00 og slutte på slutdagene klokken ca. 15.00.

Rationale, formål og læringsmål

Den terapeutiske anvendelse af ioniserende stråling er en grundlæggende kompetence for speciallægen i klinisk onkologi. Et godt teoretisk kendskab til strålefysik, radiobiologi og stråleonkologi er derfor et krav til alle onkologer. Det overordnede mål med kurset er, at de uddannelsessøgende skal tilegne sig det biologiske, fysiske og kliniske grundlag for planlægning og gennemførelsen af såvel ekstern strålebehandling som anvendelse af radioaktive kilder jævnfør de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer (H12-H17).

Indhold

De strålebiologiske hovedemner er: strålefølsomhed, fraktionering, akutte og sene stråleskader, volumeneffekt, tumor hypoksi, partikelterapi og stråleinduceret sekundær cancer. Kliniske relevante emner og eksempler vil blive bearbejdet i form af diskussion, gruppearbejde og opgaver med regneeksempler. Medbring derfor lommeregner.

Strålefysikdelen omhandler grundlæggende atomfysik, den ioniserende stråling og dens vekselvirkning med stof. En gennemgang af den lineære accelerator og de dertil hørende billedmodaliteter. Dosimetri. Enkeltstrålefelter og kombination af flere felter til klinisk anvendelse. CT-baseret dosisplanlægning (3D targetindtegning, brug af kontrast, MR, PET), IMRT og anden højpræcisions strålebehandling herunder anvendelse af markører, conebeam CT, gating etc. Usikkerhed i strålebehandling. Terapeutisk anvendelse af radioaktive kilder. Generel strålehygiejne. Beskyttelsesforanstaltninger og lovgivning.

Undervisningen i klinisk stråleonkologi er baseret på ICRU’s targetdefinitioner og relateres til den teoretiske radiofysiske og radiobiologiske baggrund. Gennemgangen omfatter de almindeligste indikationer for strålebehandling, dvs. CNS-tumorer, hoved-halscancer, mammacancer, urologiske tumorer, cervixcancer, lungecancer, gastrointestinale cancere, lymfomer, mm. For hvert af disse områder vil der blive lagt vægt på forholdet mellem strålebehandling af tumor og strålebehandling af det involverede kritisk normalvæv, herunder gennemgang af organtolerancer. Undervisningen vil blive understøttet af indtegningsøvelser og eksempler på behandlingsplaner indenfor de nævnte organområder

Materiale og forberedelse

Det forventes at kursisterne har orienteret sig i de relevante afsnit af lærebøgerne. Kursisterne forventes også at være bekendte med retningslinjerne for strålebehandling af de anførte sygdomskategorier iht. lokale/landsdækkende protokoller og have erfaring i at planlægge strålebehandling, f.eks. targetindtegning og vurdering af dosisplan.
Kursisterne skal mellem modulerne forvente hjemmearbejde i betydeligt omfang. Inden afholdelse af praktisk kursus vil kursisterne modtage de sygehistorier, som undervisningen vil blive
baseret på. Det er en forudsætning for at løse opgaverne, at man imellem modulerne har adgang til dosisplanlægningssystem.

Du finder programmet for kurset her

Du finder materialet til kurset her

Metoder

Undervisningen vil veksle mellem foredrag, praktiske øvelser i Læringscentret og gruppearbejde med udgangspunkt i specifikke problemstillinger og sygehistorier, evt. forudgået af korte oplæg. Det forventes at kursisten deltager aktivt. Husk lommeregner.

Evaluering af kurset

Deltagerne evaluerer kurset og de enkelte lektioner mundtligt og skriftligt.

Kursusledelse

Professor Jesper Grau Eriksen, AUH (biologi) Mail

Hospitalsfysiker Klaus Seiersen, AUH (fysik) Mail

Professor Birgitte Offersen, AUH (klinik) Mail

Undervisere

Forskere, hospitalsfysikere og læger med ekspertise indenfor de relevante områder.

Litteraturliste

Følgende lærebøger anvendes:

  • Basic Clinical Radiobiology M. Joiner, A. V.d. Kogel et al 2018 (5 th edition).
  • Til strålefysikdelen bruges Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students, E. B. Podgorsak, IAEA 2005. Bogen er gratis og kan downloades fra www.iaea.org/books. Alternativt kan pensum læses i The Physics of Radiation Therapy, F.M. Khan, 2010 (4th edition).
  • Clinical Radiation Oncology. Gunderson and Tepper, 2020 (5. edition)